Dobříkovský kostelík

Dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi

Kostelík

Lidová dřevěná stavba s věží a střechou krytou šindelem byla postavena v roce 1679 ve Velké Kopani na Zakarpatské Ukrajině (dříve Podkarpatská Rus) asi 10 km severovýchodně od Vinogradova, dříve Sevljuše. V roce 1857 byl prodán do vesnice Cholmovec (jižně od Vinogradova u hranic s Rumunskem) za 255 zlatých. V té době sloužil ve Velké Kopani pop Andrej Popovič (1855 – 1893). Začátkem dvacátých let 20. stol. se stav kostela výrazně zhoršil, došlo k částečnému rozebrání oltářního srubu a o něco později i jehlancovité střechy.  V polovině dvacátých let byly do kostela převezeny ikony z rozebraného dřevěného kostelíka v Trosinku. (asi 10 km západně od Cholmovce).

 

V roce 1927 se o chátrajícím  kostelíku dozvěděl senátor Václav Klofáč. Zakoupil značně poškozený kostel za 16.000,- Kč a nechal jej převést 27.7.1930 do Dobříkova. Na převozu, následných opravách a znovupostavení se podílel architekt Adolf Kolena z Mukačeva. V „Pamětní knize hostí starobylé tvrze Dobříkovské“ se rovněž objevuje (29.7.1930) jméno Cyrila Barluška, tesařského mistra z Užhorodu, zřejmě v souvislosti s převozem a stavbou kostela v Dobříkově.
Kostel byl slavnostně otevřen 6.7.1931 za účasti patriarchy Církve československé Dr. Gustava Procházky a hostí z Čech, Moravy, Slovenska a Podkarpatské Rusi.

 

Restaurování přivezených deskových obrazů provedl akademický malíř Vlastimil Košvanec z Prahy.  Od něho rovněž pocházejí některé malby na skle a obraz Jana Husa a Jana Ámose Komenského.
Mobiliář kostela, deskové obrazy (lipové a dubové desky; ikony  z řec. EIKON – obraz, podoba)
a rokokový ikonostas, pocházejí z původního kostelíku v Cholmovci a z rozebraného dřevěného kostela v Trosniku (dříve Šašváru). Nejstarší jsou ze 17.stol. V současné době probíhá jejich postupné restaurování.

 

Tepané dveře navrhla a zhotovila Masarykova odborná škola  v Litomyšli.
Kostelík je od roku 1963 zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek a je majetkem Církve československé husitské.

 

Jde o obdélnou loď s užším presbyteriem (oltářním srubem) na jihu. Boční stěny kostela jsou horizontálně členěné. Na severní straně, před průčelím kostela je otevřená předsíň s dřevěnou  arkádou. Nad ní  je v patře vzad posunutá pavlačka rovněž s dřevěnou arkádou. Nad průčelím se tyčí čtyřboká věž. Pod její vysokou jehlancovou střechou probíhá ochoz. Stěny i střecha jsou kryty šindelem. Kostelík je postaven na žulové podezdívce.

 

Strop lodi i presbyteria má segmentovou valenou klenbu, napodobenou z fošen. Na severní straně se nachází kruchta a úzká předsíňka, odkud vede schodiště na pavláčku a věž. Portály (rzibleni odvirky) mají rovná nadpraží, zdobená mělce vyrytými pozdně gotickými ornamenty, tzv. motiv oslího oblouku (hřbetu).

 

Celá stavba kostela se dělí na tři hlaní části: předsíňku – babinec (zadní část hlavní lodi určená pro ženy), hlavní loď (tzv. nava, určená pro muže) a presbyterium (tzv. oltářní srub)  kde je umístněn oltář. V pravoslavných kostelech  je presbyterium oddělené od hlavní lodi ikonostasem.

 

Kostelík je postaven z ručně otesávaných dubových fošen (fošny se vyráběly rozštípáním dubových kmenů pomocí klínů a následným dotesáním) v byzntsko gotickém slohu  (svým slohem je blízký tzv. uherskému typu rusínských kostelů, který  byl významně ovlivněn evropskou  gotikou). Kostelík je 15 m dlouhý, 6 m široký a výška věže je cca 18 m.

 

Ikonostas v  Dobříkově zcela neodpovídá typickému rozvržení. Sváteční řada je umístněna po stranách hlavní lodi a první tabule s carskými vraty až na zadní stěně oltářního srubu. Důvody jsou především liturgické (jiný typ bohoslužebné tradice) a prostorové (ikonostas není  původní součástí kostelíka, byl přenesen později, zřejmě z Trosniku, rozměrově neodpovídal a musel být upraven).

 

Za povšimnutí stojí i velké množství nápisů, zvláště v levé části vchodových dveří, kde jsou uvedena jména a data úmrtí kněží, kteří sloužili v kostele v 18. století.

 

Od roku 2001 probíhá restaurování nejvíce poškozených částí mobiliáře.Prohlídku kostelíka je moľno dohodnout na níľe uvedených kontaktech:

FARNÍ ÚŘAD CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Javornického 253, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 424 283; mobil: 776 665 132
e-mail: jiri.plhak@seznam.cz

OBECNÍ ÚŘAD DOBŘÍKOV
Dobříkov 29, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 481 273
e-mail: obec@dobrikov.cz
web: www.dobrikov.cz

Kontakty

Adresa:
Obecní úřad Dobříkov
Dobříkov 29
566 01 Vysoké Mýto

Spojení:
Telefon: 465 481 273
Mobil: 724 189 558
E-mail: obec@dobrikov.cz

IČO: 00278718

Úřední hodiny:
Pondělí: 8 –11 / 14 – 17
Středa: 8 –11 / 14 – 17

Meteo data

Úhrn srážek Dobříkov

Úhrn srážek Dobříkov

 

Stav hladiny Dobříkov

Stav hladiny Dobříkov

Povodňový plán

Povodňový plán obce Dobříkov

Mapka

Mapa

Datová schránka


 

Dne 1. 11. 2009 byl spuštěn Informačních systém datových schránek (ISDS) do ostrého provozu. Stalo se tak podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a následujících vyhlášek.


VSTUP do aplikace ISDS

CzechPoint

Počasí
Optimalizace

Tento portál je optimalizován pro Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a IE 7 a vyšší.Zobrazuje-li se webový portál nekorektně a používáte IE 6, aktualizujte prosím Váš prohlížeč.

Facebook